Algemene verhuringsvoorwaarden

1.  De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tot schriftelijk akkoord. Maten of gegevens opgegeven in onze catalogi zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.


2.  De goederen worden geleverd franco magazijn. Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, voor de huurders zijn steeds op kosten en risico van de huurder, zelfs indien zij in de prijs begrepen zijn. De leveringstermijn is steeds vrijblijvend. De verhuurder heeft het recht de leveringsdatum te verlaten met maximum vier dagen zonder dat dit aan de huurder het recht geeft de huur te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Na deze periode kan de huurder verbreking vragen, doch zal hij in geen enkel geval recht hebben op schadevergoeding.


3. De goederen worden afgeleverd in perfecte staat. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te geven behoudens normale slijtage.


4. De huur wordt beëindigd op de vervaldag, zonder dat de huurder zich zal kunnen beroepen op stilzwijgende verlenging. De huurder dient de verhuurder minstens 48 uur op voorhand te verwittigen van juiste plaats en uur waarop de goederen terug gegeven worden in het geval de verhuurder gehouden is ze op te halen volgens overeenkomst. Eén en ander onverminderd hetgeen werd gesteld in art. 2.
Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van drie werkdagen om de goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen een tegensprekelijke beschrijving op te maken. Indien de huurder daarop niet ingaat geeft hij daarmee onherroepelijk de beschreven schade toe.


5. Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder. Ook zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. Hij is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk de verhuurder als medeverzekerde te vermelden. Dit geldt eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden in strijd met dit art.


6. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van de gehuurde goederen te controleren. Hiertoe is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen kunnen aangetroffen worden. Wangebruik, wanbetaling, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen en vastgestelde beschadigingen laten aan de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract als beëindigd te beschouwen en de goederen terug te nemen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Teruggenomen goederen als gevolg van voorgaande, geeft geen enkel recht op eis van schadevergoeding doordat de huurder verhinderd wordt zijn werkzaamheden uit te voeren, wegens gebrek aan materiaal of materieel welke zich in het verhuurde voorwerp bevindt.


7. Bij totaal verlies van de gehuurde goederen, of bij diefstal wordt tussen partijen de schade forfaitair begroot op 48 maal , zoals ze in de catalogus van de verhuurder is bepaald, en onverschillig de tussen partijen eventueel afwijkend overeengekomen lagere huurprijs.


8. Het is de huurder niet toegestaan de goederen onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen of te vervreemden. Evenmin is het de huurder toegestaan de goederen te verplaatsen naar een andere plaats dan deze van bestemming.


9. Herstellingen aan het gehuurde goed mogen slechts gebeuren door personeel van de verhuurder, of een door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding.


10. Klachten dienen op straffe van verval gedetailleerd en gemotiveerd binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven aan de verhuurder te worden medegedeeld.


11. In garantie van de goede naleving van zijn verplichtingen zal de huurder aan de verhuurder een borgsom moeten betalen, uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst, en zonder welke betaling het contract niet tot stand komt. Zij geeft nooit recht op intresten. Zij mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven ten vroegste drie werkdagen na de in ontvangstname van de goederen door de verhuurder, en minstens totdat gebleken is dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de goederen geen gebreken vertonen, zelfs wanneer deze termijn de drie werkdagen overschrijdt.


12. In geval de huurprijs periodiek dient betaald te worden, zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen, en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


13. Al de facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder. Al de onbetaalde facturen zullen recht geven zonder ingebrekestelling op een intrest van 15 % per jaar vanaf factuurdatum. De huurder zal tevens gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding overeengekomen op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Klachten over de factuur dienen op straffe van verval aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.


14. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke algemene voorwaarden van de huurder. Bij betwisting is enkel Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische Rechtbanken zijn bevoegd en, zo mogelijk, enkel deze in wier rechtsgebied onze maatschappelijke zetel zich bevindt.


15. Onze goederen worden geleverd en afgehaald op de dichtsbijzijnde verharde weg, gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar voor onze vrachtwagens. Zo het gehuurde materiaal zich op de openbare weg bevindt, dient de huurder in te staan voor de verplichte signalisatie.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De bestellingen, die door onze verkopers, agenten en correspondenten worden opgenomen, worden slechts als aanvaard beschouwd nadat ze door de directie of de zaakvoerder werden bevestigd. Zonder uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar ter zetel van de firma.


2. De levering van onze bestellingen zijn strikt beperkt door de bepalingen van onze offertes. Alle aanwijzingen zullen enkel door ons aangenomen worden indien ze schriftelijk vermeld worden in het bericht van ontvangst van bestelling.


3. Iedere klacht, welke ook, dient ten laatste binnen de 8 dagen, na levering, bij aangetekend schrijven, te worden gemeld.


4. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Eventuele vertraging bij de uitvoering van de levering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.


5. Tijdens de uitvoering van de bestelling wordt geen annulatie meer aanvaard. Bij weigering van bezit te nemen van het materiaal, behouden wij ons het recht toe de onmiddellijke betaling van het volledige factuurbedrag op te eisen.


6. Iedere aansprakelijkheid voor ongevallen, veroorzaakt door onze arbeiders die bij onze klanten werken en bijgevolg buiten toezicht van onzentwege, wijzen wij ten stelligste af.


7. Eigendom: beide partijen verklaren zich akkoord om te verzaken aan de toepassing van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, en zij verklaren integendeel dat het hun algemene bedoeling en wil is de inname van eigendom door de koper, uit te stellen, tot de volledige betaling van de nog te betalen sommen, met inbegrip van alle kosten, intresten en schadebedingen. Voor de algehele betaling van het verschuldigd bedrag, is het de klant verboden het aangekochte materiaal op gelijk welke manier te vervreemden. Niettegenstaande de schorsing van overdracht van eigendom is het risico over de verkochte goederen ten laste van de klant en dit vanaf het vertrek van de zetel van de firma.


8. Onze firma behoudt zich het recht voor om, gelijk welk moment en op gelijk welke plaats, haar materiaal terug te nemen in geval van geschil of van niet algehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag. De terugname geschiedt door een eenvoudige betekening bij aangetekend schrijven. Door deze terugname verzaakt de firma in geen geval haar rechten op de verschuldigde sommen, noch aan de kosten van demontage en vervoer die ten laste blijven van de klant.


9. Waarborg: de waarborg opgegeven door de verkoper is deze van zijn werkhuizen; deze is enkel van tel voor het stuk dat defect wordt vastgesteld door onze werkhuizen. De onkosten voor de arbeid zijn steeds ten laste van de koper, uitgenomen bij speciale schriftelijke toelating. Het vervoeren, het monteren en de koppeling zijn steeds ten laste van de koper.


10. Iedere factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt zal ten titel van schadevergoeding, verhoogd worden met 20 %en met een minimum van 50 EUR, en zullen daarenboven van rechtswege en zonder aanmaning, een vergoedende intrest van 15 % opleveren.


11. Onze goederen worden geleverd op de dichtsbijzijnde verharde weg, gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar voor onze vrachtwagens. Het vervangen van één of ander onderdeel gedurende de waarborgperiode kan zeker niet voor gevolg hebben dat de waarborgperiode wordt verlengd.


12. Bij betwisting is enkel Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische Rechtbanken zijn bevoegd en, zo mogelijk, enkel deze in wier rechtsgebied onze maatschappelijke zetel zich bevindt.


13. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben in ieder geval overwicht op deze van onze klanten die, door het aanvaarden van ons aanbod, afstand doen van hun eigen algemene voorwaarden, daar de onze van deze van de klant het contract beheersen, bij uitsluiting.


14. Na uitvoering van onze werken zal geen enkele klacht aanvaard worden zo onze gebouwen geheel of gedeeltelijk betrokken zijn of zo men andere werken, niet voorzien in de bestelling, uitvoert.


15. Wanneer er verschil mocht bestaan tussen de voorwaarden op de bestelbon en de factuur, dan zullen de voorwaarden vermeld op de factuur voorrang hebben op deze van de bestelbon.